Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży Mikuszewo od 20 lat organizuje wymiany polsko-niemieckie we współpracy ze szkołami, i w partnerstwie ze stowarzyszeniem HochDrei e.V., które prowadzi podobną placówkę w Poczdamie.

Spotkania w Mikuszewie odbywają się w wakacje jak i w roku szkolnym i trwają zwykle około tygodnia. Wymiany dla szkół odbywają się na przestrzeni pięciu dni, od poniedziałku do piątku. Mają zróżnicowaną tematykę, dostosowaną do różnych grup wiekowych, możliwości i zainteresowań młodzieży.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM) to pozaformalna niepubliczna placówka kształceniowa prowadzona przez organizację pozarządową – oznacza to polityczną niezależność i daję swobodę w kwestii realizowanego programu. Jako sprawdzona jednostka wyspecjalizowana w odpowiadaniu na potrzeby międzynarodowych wymian, Dom zapewnia nocleg oraz wyżywienie, przestrzeń do wspólnej pracy, oraz kadrę pedagogiczną, przygotowaną merytorycznie do realizacji przyjętego programu edukacyjnego i kulturalnego.

Głównym celem działalności Międzynarodowego Domu Spotkań jest wsparcie rozwoju młodzieży poprzez podnoszenie kluczowych kompetencji społecznych, obywatelskich i językowych, przygotowując ją do odpowiedzialnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz komunikacji w kontekście międzynarodowym.

Niezależnie od tematu, w sercu każdego spotkania pozostają nasze wartości i komponenty spotkań młodzieży

Wierzymy, że w każdy i każda z nas jest w stanie kształtować otaczający nas świat, dlatego dużą wagę przywiązujemy do edukacji w obszarze zaangażowania obywatelskiego. Młodzież uczy się u nas odpowiedzialności za wspólne zasoby, odwagi cywilnej, a także tego, że zmiana może zacząć się od jednej osoby.

W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży Mikuszewo kładziemy nacisk na tolerancję i równe traktowanie bez względu na płeć, pochodzenie, religię, poziom zamożności, sprawność fizyczną czy orientację seksualną. Dom zawsze stoi otworem dla każdego uczestnika i uczestniczki, a różnice są przez nas odbierane jako naturalny i piękny aspekt życia w społeczeństwie. Równość nie tylko nie stanowi w Mikuszewie tabu, ale jest także przedmiotem prowadzonej przez nas edukacji antydyskryminacyjnej. Młodzież na spotkaniach uczy się otwartości na innych i szacunku do siebie nawzajem.

Podczas międzynarodowych spotkań młodzieży w Mikuszewie wychodzimy poza konwencjonalne ramy edukacji szkolnej. W centrum edukacji pozaformalnej stoi uczestnicząca młodzież – jej indywidualne potrzeby i zainteresowania. Wspólnie z uczestniczkami i uczestnikami ustalamy cele i drogę, rozwijając w praktyce ich umiejętności, postawy i wiedzę. W realizowaniu zaplanowanego wcześniej programu podążamy za potrzebami grupy, rozmawiamy o tym co działa, a co nie, jakie są problemy i życzenia. Relacja między osobami prowadzącymi a uczestniczącymi ma charakter partnerski – nasza kadra zajmuje się facylitacją procesu, wspiera młodzież w działaniu.

W trakcie spotkania młodzieży, oprócz zaplanowanych działań, ma miejsce także codzienna edukacja nieformalna. Ze wspólnie przygotowanego posiłku albo zabawy w międzynarodowym gronie można nauczyć się więcej niż z niejednej lekcji, zdobywając po drodze nowych przyjaciół i przyjaciółki.
W niepowtarzalnej atmosferze spotkania młodzieży, mamy możliwość nauczenia się współpracy w zespole, komunikacji w międzynarodowej grupie, rozwiązywania konfliktów i innych umiejętności miękkich, które w klasycznej edukacji częstą są na drugim planie.

Kluczowym elementem wymian w Mikuszewie wymagającym aktywnego uczestnictwa jest samoorganizacja. Przy wsparciu pedagogicznym grupa sama planuje i przygotowuje posiłki, decyduje o swoim budżecie i planuje czas wolny.

Uczestnicy i uczestniczki wspólnie działają, rozwiązują problemy, a także dzielą odpowiedzialność.

Podczas międzynarodowego spotkania młodzieży uczestnicy i uczestniczki będą miały kontakt z językiem obcym, nie tylko w trakcie wspólnych zajęć, ale też w zabawie, spotkaniach w kuchni, czy zwykłej rozmowie z rówieśnikami. Towarzyszą im pośredniczki i pośrednicy językowi, którzy tłumaczą wszystko co jest mówione i pisane. Dbają o to, aby każdy mógł uczestniczyć niezależnie od poziomu znajomości języka. Poprzez gry i animacje językowe znikają bariery komunikacyjne, a młodzież zdobywa narzędzia do lepszego poznawania siebie nawzajem.